×

Algemene voorwaarden

Laatst geüpdatet op 18/01/2021

De website: www.diepenboomgaard.be (hierna het “Platform”) is een initiatief van:

VZW Den Diepen Boomgaard
maatschappelijke zetel: Rijkenhoekstraat 80 1850 Grimbergen
ondernemingsnummer: 0421.285.252
e-mail: info@diepenboomgaard.be
telefoon: 02 / 270 00 35
(hierna “Wij” en de “Verkoper”)

Algemene Voorwaarden

 • Toepassingsgebied
  Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een internetgebruiker (hierna de “Gebruiker” genoemd)

  Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

  Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

  Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.
   
 • Platform
  • Toegankelijkheid en navigatie
   Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.
   Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.
   Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.
  • Inhoud
   Wij bepalen grotendeels de inhoud van het Platform en dragen zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.
   Wij kunnen geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kunnen Wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.
   Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen.
  • Diensten gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers
   • Registratie
    De toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot Gebruikers die de registratie op het Platform hebben voltooid.
    Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform en na aanvaarding van deze Algemene
   • Gebruiksvoorwaarden.
    Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te vertrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.
    De Gebruiker moet een geldig e-mailadres opgeven, waarop het Platform hem/haar een bevestiging van de registratie zal sturen. Elke mededeling van het Platform gebeurt aan het opgegeven e-mailadres en wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker.
    Na registratie ontvangt de Gebruiker zijn/haar wachtwoord op het opgegeven e-mailadres. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.
    De Gebruiker kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven. Elke uitschrijving van het Platform zal de voorgaande registratie van de Gebruiker teniet doen en zal zo na verzoek zo snel als mogelijk effectief zijn.
   • Links naar andere websites
    Het Platform kan links en/of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen VZW Den Diepen Boomgaard en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.
    VZW Den Diepen Boomgaard heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.
    Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.
   • Intellectuele eigendom
    De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computersystemen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van VZW Den Diepen Boomgaard of VZW Den Diepen Boomgaard heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.
    Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijk of volledige exploitatie van de inhoud aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemmingen van VZW Den Diepen Boomgaard, is strikt verboden.
    De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen gebruikt worden voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.
   • Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
    Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.
    In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van VZW Den Diepen Boomgaard.
   • Overige bepalingen
    VZW Den Diepen Boomgaard behoudt zich het recht voor om het Platform op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.
    In geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt VZW Den Diepen Boomgaard zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen.
    De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen.

Algemene verkoopsvoorwaarden

 • Toepassingsgebied
  Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van aankoop van producten op de webshop van VZW Den Diepen Boomgaard (die hierna “Verkoper” wordt genoemd) door een gebruiker (die hierna “Klant” wordt genoemd).
  De Algemene Verkoopsvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.
  Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden onverlet.
  VZW Den Diepen Boomgaard behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.
   
 • Online winkel
  Via de Webshop stelt de Verkoper de Klant een online winkel ter beschikking die de aangeboden producten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten via foto’s hebben geen contractuele waarde.
  De producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.
  De producten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.
  De prijzen en belastingen zijn vermeld in de Webshop.
   
 • Prijs
  De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen ten allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.
  Enkel de aangeboden prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.
  De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.
  Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.
   
 • Online bestellen
  De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronisch formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten.
  Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopsvoorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.
  De Klant moet een geldig e-mailadres en geldige factuurgegevens opgeven. Elke communicatie met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.
  De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de Klant totdat het probleem is opgelost.
   
 • Bevestiging en betaling
  De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.
  • Betaling
   De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.
   De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betaalwijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedrag.
   De Verkoper heeft een procedure ingesteld om de bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elke frauduleus gebruik van een betaalmiddel.
  • Bevestiging
   Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de aankoop aan de klant sturen volgens overeengekomen afhaalmethode.
   In geval van onbeschikbaarheid van een product zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen om de bestelling te annuleren, vervangen of uit te stellen en eventueel de prijs terug te betalen.
    
 • Bewijs
  De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.
  De communicatie, bestelling en betalingen worden gearchiveerd op een betrouwbare drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.
   
 • Levering
  De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper. De producten worden geleverd op door Klant gekozen afhaalpunt en zijn beschikbaar voor afhalen binnen opgegeven uren, zoals worden meegedeeld op het Platform.
  Afhalen buiten de opgegeven uren, zoals meegedeeld op het Platform, ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
  Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product.
  In geval dat een of meer bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen. Gebreke van onmiddellijke verwittiging van de Klant aan de Verkoper, ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.
  De controle wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de klant of een door hem gemachtigd persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.
  Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
   
 • Gegevensbescherming
  De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.
  De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.
   
 • Overmacht
  Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.
  In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.
   
 • Onafhankelijkheid van de bepalingen
  Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
  De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.
  De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.
   
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.
  In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.